GMINA GÓRZYCA

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030

WÓJT GMINY GÓRZYCA

Informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030”

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), uchwały nr XLVII/259/2023 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz uchwały nr XII.79.2016 Rady Gminy Górzyca z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzyca

 Wójt Gminy Górzyca przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju  Gminy Górzyca na lata 2024-2030.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030 podlega konsultacjom:

  • z mieszkańcami gminy Górzyca,
  • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Górzyca, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  • z sąsiednimi gminami i ich związkami,
  • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, szczecinie oraz we Wrocławiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030 podlega zaopiniowaniu przez:

  • Zarząd Województwa Lubuskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od 26 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

Konsultacje będą odbywać się w następujących formach:

- za pomocą formularza konsultacyjnego zgłaszania uwag/propozycji do projektu strategii oraz zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym tj. w Urzędzie Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, pokój nr 1.

- spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dn. 17.10.2023 r. w Urzędzie Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, pokój nr 8 w godzinach: od 14:00 do 15:30.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Górzyca na lata 2024-2030 wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji  udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy  w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, pokój nr 1 oraz poniżej w plikach do pobrania. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar gminy Górzyca. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Górzyca, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje, sąsiednie gminy i partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu gminy Górzyca.

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wszelkie opinie/uwagi/wnioski/propozycje należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego formularza konsultacyjnego zgłaszania uwag/propozycji w następujący sposób: 

  1. osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Górzycy,  ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca (decyduje data wpływu do urzędu),
  3. drogą mailową na adres: a.pilarska@gorzyca.pl,
  4. system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Górzyca: ug_gorzyca/skrytka

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie: od 26 września 2023 r. do 31 października 2023 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, a także z datą wpływu po dniu 31 października 2023 r.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport z ich przebiegu i wyników, zawierający w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych opinii, wniosków, uwag lub propozycji. Raport zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Górzycy: www.gorzyca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: https://gorzyca.bip.net.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górzycy.

 

                                                                                                                               (-) Robert Stolarski

                                                                                                                               Wójt Gminy Górzyca