GMINA GÓRZYCA

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GÓRZYCA NA LATA 2023-2030

Wójt Gminy Górzyca, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

 

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 27 lutego 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Gminy Górzyca: www.gorzyca.pl;
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://gorzyca.bip.net.pl/;
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ug@gorzyca.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca;
 • lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Górzyca, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/a4DQr8MTwN ;

 2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz.10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 17 marca 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/gKKKzDK72v . Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do 28 marca 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Górzyca.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://gorzyca.bip.net.pl/ i stronie www.gorzyca.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca:

 • zarządzenie Wójta Gminy Górzyca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030,
 • formularz zgłaszania uwag,
 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://gorzyca.bip.net.pl/;
 • na stronie internetowej www.gorzyca.pl;
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca;

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Górzyca, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Urząd Gminy konsultacje społeczne oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.gorzyca.pl.